Sika Footwear A/S

Integritetspolicy

Då vi är en personuppgiftsansvarig verksamhet är skyddet av personuppgifter något som engagerar oss mycket. Vi värnar om de personuppgifter vi hanterar, och vi är noga med att följa den allmänna dataskyddsförordningen.

Personuppgifter: Syften och typer

Vi använder främst dina personuppgifter till att uppfylla de avtal du ingår med oss, och därefter för att säkerställa kvaliteten på våra uppdateringar och nyhetsflöden, göra relevant marknadsföring och i vår övriga kontakt med dig.

Dina personuppgifter innehåller information som t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer, titel, företag och jobbansökningar.

De personuppgifter som vi använder inkluderar t.ex. information som du anger när du registrerar dig för evenemang, jobbansökningar, prenumererar på nyhetsbrev eller när du kontaktar Sika Footwear av andra skäl.

Om du lämnar in en ansökan kommer vi att behandla din ansökan i syfte att bedöma om vi anser att du passar till jobbet du har sökt. Ansökan sparas i sex månader och tas därefter bort.

Information om användningen av vår webbplats: Information om vilka sidor du besöker på webbplatsen och din IP-adress samlas in om du samtycker till det. Denna information används för att förbättra upplevelsen av vår webbplats och för teknisk felsökning. Informationen tas bort permanent när den inte längre är relevant.

Hur vi behandlar dina personuppgifter

Relevans

Vi kommer endast att behandla uppgifter om dig som är relevanta och tillräckliga för de syften som anges ovan. Syftet avgör vilken typ av uppgifter om dig som är relevanta för oss. Samma sak gäller för omfattningen av de personuppgifter som vi använder. Vi använder t.ex. inte mer information än vad vi behöver för det specifika syftet.

Nödvändighet

Vi samlar in, behandlar och lagrar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla vårt avsedda syfte. Dessutom kan det vara lagstadgat vilken typ av information som är nödvändig att samla in och lagra för vår verksamhet. Typ och omfattning av de personuppgifter som vi behandlar kan också vara nödvändiga för att uppfylla ett avtal eller annan rättslig skyldighet.

Vi ser alltid till att få ditt samtycke innan vi behandlar dina personuppgifter

Vi inhämtar ditt samtycke innan vi behandlar dina personuppgifter för de syften som beskrivs ovan, såvida vi inte har ett rättsligt skäl till att behandla dem. Vi informerar dig om ett sådant skäl och vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter. Ditt samtycke är frivilligt och du kan när som helst ta tillbaka det genom att kontakta oss (se kontaktuppgifterna längst ned). På webbplatsen kan vi inte ta bort ditt samtycke, det måste du göra själv – se mer i avsnittet "Hur du tar bort och undviker cookies".

Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter utan ditt samtycke

Om vi vidareför dina personuppgifter till partner och intressenter, t.ex. i marknadsföringssyfte, kommer vi att inhämta ditt samtycke och informera dig om användningen av dina data. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till denna typ av vidareförande.

Vi skyddar dina personuppgifter

Vi har antagit interna regler om informationssäkerhet, som innehåller instruktioner och åtgärder för att skydda dina personuppgifter från att förstöras, försvinna, ändras eller obehörigt offentliggöras, samt från otillåten åtkomst eller obehörig kunskap om dem.

Dina rättigheter

Du har enligt lag ett antal rättigheter i samband med vår behandling av dina personuppgifter. Du kan använda dig av dina personuppgiftsrättigheter genom att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns längst ned.
 
När du har begärt att få tillgång till dina personuppgifter, för att få dem korrigerade eller borttagna, eller om du har invändningar mot vår databehandling, kommer vi att undersöka om det är möjligt att tillgodose din begäran. Vi svarar på din begäran så snart som möjligt och senast inom 30 dagar efter att vi har mottagit din begäran.

Rätt att se personuppgifter (insynsrätt)

Du har rätt att få insyn i de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Rätt till rättelse (korrigering)

Om du anser att de personuppgifter som vi behandlar om dig är felaktiga har du rätt att få dem korrigerade. Ta kontakt med oss och informera oss om felaktigheterna och hur de kan korrigeras. I samtliga fall måste vi besluta om vi anser att din begäran är befogad. När du begär att få dina personuppgifter korrigerade eller borttagna, kommer vi att kontrollera om villkoren är uppfyllda och i så fall göra ändringar eller raderingar så snart som möjligt.

Rätt till radering

Vi kommer att radera dina personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för det syfte som var skälet till insamlingen, behandlingen och lagringen av dem. I en del fall har du rätt att få dina specifika personuppgifter raderade innan tiden för vår allmänna radering sker. Detta gäller till exempel om du drar tillbaka ditt samtycke och vi inte har några andra giltiga skäl till personuppgiftsbehandlingen. Om du anser att dina uppgifter inte längre är nödvändiga för det syfte för vilket vi erhöll dem, kan du begära att de raderas. Du kan också kontakta oss om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med lagen eller andra juridiska skyldigheter.

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev sparas dina uppgifter så länge som du fortsätter prenumerationen. Nyhetsbrev kan alltid sägas upp.

Rätt till begränsning av behandlingen

Om du bestrider information som vi har registrerat eller på annat sätt behandlar, kan du be oss att begränsa behandlingen av informationen tills vi har kunnat avgöra om informationen är korrekt. Du kan också begära begränsning i stället för radering om du anser att vår behandling av informationen är olaglig eller om du anser att vi inte längre behöver informationen eller om du tror att dina legitima intressen föregår den personuppgiftsansvariges legitima intressen. Om vi går med på att begränsa vår behandling av dina uppgifter kommer vi endast att behandla informationen med ditt samtycke i framtiden eller för att rättsliga anspråk ska fastställas, hävdas eller försvaras, eller för att skydda en person eller ett viktigt allmänintresse. 

Rätt att överföra information (dataportabilitet)

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som du har gjort tillgängliga för oss och de som vi har fått om dig från andra aktörer baserat på ditt samtycke. Om vi behandlar data om dig som en del av ett avtal där du är part kan du också få dina uppgifter skickade till dig. Du har också rätt att överföra dessa personuppgifter till en annan tjänsteleverantör. Du kan också be oss om att skicka informationen direkt från den personuppgiftsansvariga till en annan myndighet eller ett annat företag. Om du vill använda din rätt till dataportabilitet kommer du att få dina personuppgifter från oss i ett allmänt använt och maskinläsbart format.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Du kan också motsätta dig mot vårt utlämnande av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Du kan använda kontaktinformationen nedan för att skicka en invändning. Om din invändning är berättigad avbryter vi behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt att få information om nya syften

Om vi vill använda dina personuppgifter till något annat ändamål än de syften vi tidigare har angett, t.ex. i denna integritetspolicy, har du rätt att få information om detta innan vi använder personuppgifterna till det nya syftet.

Rätt att återkalla ditt samtycke

Om vår behandling av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke, kan du återkalla ditt samtycke när som helst. Om du återkallar ditt samtycke får vi inte längre behandla informationen. Återkallandet gör inte den behandling som skedde innan återkallandet mindre laglig. Om vi har en annan rättslig grund än samtycke för behandlingen, t.ex. ett självständigt syfte såsom att lagra information för att följa redovisningsreglerna, kommer denna behandling att fortsätta att äga rum.

Klagorätt

Du har rätt att när som helst lämna in ett klagomål direkt till Sika Footwear A/S (se kontaktuppgifterna längst ned). Du kan också klaga på vår behandling av dina personuppgifter hos Datainspektionen, som då undersöker ärendet och fattar ett beslut. Datainspektionens kontaktinformation finns på www.datatilsynet.dk.

Cookies: Syfte och relevans

När vi placerar cookies på din enhet, ber vi om ditt samtycke. Nödvändiga cookies för säkerställande av statistik, funktionalitet och inställningar kan dock användas utan ditt samtycke. Cookies raderas automatiskt efter ett visst antal månader (kan variera), men förnyas efter varje besök. När vi placerar cookies som behandlar persondata, informeras du om användningen och syftet med att samla in data via cookies. Vi placerar cookies på din enhet för följande ändamål:

Cookie-inställningar Statistik Marknadsföring

Om du vill veta mer om vilka samarbetspartners vi placerar cookies från på dina enheter, kan du följa länken här: Cookies på sikafootwear.se

Så tar du bort och undviker cookies

Se instruktioner här:

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om vår integritetspolicy, ta gärna kontakt med oss. Våra kontaktuppgifter är:

Sika Footwear A/S
HI-Park 301, DK-7400 Herning
E-mail: privacy@sikafootwear.dk
Ord. nr: 83257717